Deklaracja dostępności

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Laboratorium Analiz Promieniotwórczości (NLP).

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Odnośniki na stronie zostały wyróżnione, a teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Strony serwisu można bez problemów powiększyć do 300%. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS, jednak zawartość stron jest łatwa do odczytania nawet w przypadku ich wyłączenia. Po stronach serwisu można również poruszać się używając jedynie klawiatury.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem dostepnosc@ifj.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 662 83 21 lub 12 662 80 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zlokalizowany jest pod adresem ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.

Dostęp na teren IFJ PAN realizowany jest przez dwie bramy wjazdowe. Ze względu na specyfikę obiektu dostęp na teren jest ograniczony i dla osób spoza grona pracowników wymaga uzyskania przepustki. Zarówno zabezpieczony szlabanami wjazd dla pojazdów, jak również dostęp dla osób pieszych, wymaga otwarcia kartą, którą wraz z przepustką można uzyskać od personelu jednej z wartowni, zlokalizowanych przy każdej bramie.

Brama główna znajduje się od strony południowej, od ulicy Radzikowskiego. Przy bramie zlokalizowana jest wartownia czynna całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia i święta.

Brama północna dostępna jest od ulicy Mięsowicza i skrzyżowania z ulicą Sosnowiecką. Brama czynna jest w dni powszednie, w godzinach 6:00 - 18:00.

Na terenie Instytutu znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a wyznaczony personel wartowni służy pomocą w dostępie do budynków. Pomoc zapewniona jest również dla osób niepełnosprawnych, które na teren Instytutu chcą wjechać bezpośrednio na wózkach inwalidzkich. Osoby te mogą skorzystać z asysty wartownika, aby wyznaczoną trasą dostać się w planowane miejsce.

Laboratorium Analiz Promieniotwórczości (NLP) znajduje sie z budynku nr 6. Budynek ten jest obiektem parterowym z dostępem bezpośrednio z poziomu otaczającego terenu, jednak ze względu na fakt, iż jest to budynek w całości o charakterze laboratoryjno-badawczym, dostęp do niego jest ograniczony.